ขั้นตอน

ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 เก็บข้อมูล

ทีมงาน ENRES (เอ็นเรส) จะเข้าไปติดตั้งอุปกรณ์มิเตอร์และเซนเซอร์เพื่อเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน ด้วยเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) ได้แก่ ระบบไฟฟ้า, อากาศ, และน้ำหรือ อ่านข้อมูลจากโปรแกรม Excel, มิเตอร์และเซนเซอร์เดิมของลูกค้าที่มีการใช้งานอยู่ปัจจุบัน

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI

ระบบ ENRES (เอ็นเรส)จะวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพและการใช้พลังงานอาคาร ด้วยเทคโนโลยี AI (ปัญญาประดิษฐ์)ด้วยหลักการ Monitoring-based Commissioning (MBCx)ตามมาตรฐานสากล ได้แก่ LEED Green building, IEEE, IEC,ASHRAE, OSHA, EPA, WHO แบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชม.พร้อมระบบจัดการข้อมูล และแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่าน Emailและ LINE แอปพลิเคชั่น

ขั้นตอนที่ 3 แนะนำวิธีแก้ไข

เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากระบบ ENRES (เอ็นเรส) ทีมงานเราจะให้คำปรึกษาและแนะนำ วิธีการปรับปรุงแก้ไข โดยผู้เชี่ยวชาญ ENRES มี ประสบการณ์ด้านวิศวกรรมและบริหารอาคารมากกว่า 20 ปี