ขั้นตอน

เก็บข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI
แนะนำวิธีแก้ไข

ขั้นตอนที่ 1

ทีมงาน ENRES (เอ็นเรส) จะเข้าไปติดตั้งอุปกรณ์มิเตอร์และเซนเซอร์เพื่อเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน ด้วยเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) ได้แก่ ระบบไฟฟ้า, อากาศ, และน้ำหรือ อ่านข้อมูลจากโปรแกรม Excel, มิเตอร์และเซนเซอร์เดิมของลูกค้าที่มีการใช้งานอยู่ปัจจุบัน