ขั้นตอน

/images/how-it-works/Report.svg
เก็บข้อมูล
/images/how-it-works/Report-1.svg
วิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI
/images/how-it-works/Report-2.svg
แนะนำวิธีแก้ไข

ขั้นตอนที่ 1

ทีมงาน ENRES (เอ็นเรส) จะเข้าไปติดตั้งอุปกรณ์มิเตอร์และเซนเซอร์เพื่อเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน ด้วยเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) ได้แก่ ระบบไฟฟ้า, อากาศ, และน้ำหรือ อ่านข้อมูลจากโปรแกรม Excel, มิเตอร์และเซนเซอร์เดิมของลูกค้าที่มีการใช้งานอยู่ปัจจุบัน