เงื่อนไขการใช้บริการ (Terms of Use) - Beta test

https://www.enres.co ให้บริการซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้เจ้าของธุรกิจตรวจสอบสถานะข้อมูลด้านการจัดการพลังงาน และเพิ่มศักยภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ ด้วยความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย

เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งถึงสิทธิ และหน้าที่ตามกฏหมายระหว่าง บริษัท เอ็นเนอร์จี้ เรสปอนด์ จำกัด ในฐานะ “ผู้ให้บริการ” และ “ผู้ใช้บริการ” ดังนั้น โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้บริการโดยละเอียดเพื่อประโยชน์สูงสุดในการรับบริการ

การตกลงใช้บริการทุกประเภทของผู้ให้บริการ นั้นถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับว่าได้อ่าน และทำความเข้าใจเงื่อนไขการใช้บริการโดยละเอียดถี่ถ้วนแล้ว และผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการทุกประการ เงื่อนไขฉบับนี้มีผลผูกพันผู้ใช้บริการตามกฏหมาย

 1. คำจำกัดความ
  “ข้อตกลง” หมายความถึง เงื่อนไขการใช้บริการ, สัญญา
  “คู่สัญญา” หมายความถึง บริษัท เอ็นเนอร์จี้ เรสปอนด์ จำกัด และผู้ใช้บริการ
  “ค่าบริการ” หมายความถึง ค่าบริการรายเดือน หรือรายปี ตามแพคเกจที่ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องชำระตามกำหนดในสัญญา
  “ข้อมูล” หมายความถึง ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการ หรือผู้ใช้งานในระบบได้ให้ไว้แก่ทางเว็บไซต์
  “ข้อมูลลับ” หมายความถึง ข้อมูลต่างๆ ที่คู่สัญญาได้ให้ไว้แก่กันเป็นลายลักษณ์อักษร หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แต่ไม่รวมถึงข้อมูลใดๆ ที่ได้ถูกเผยแพร่สู่สาธารณชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  “สิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญา” หมายความถึง สิทธิบัตร, เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายบริการ, ลิขสิทธิ์, สิทธิ์โดยธรรม, สิทธิในแบบผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม
  “การให้บริการ” หมายความถึง การให้บริการซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการข้อมูลออนไลน์ด้านการจัดการพลังงาน ของผู้ให้บริการ
  “ผู้ใช้งานในระบบ” หมายความถึง บุคคล หรือบริษัทอื่นใด ที่มิใช่ผู้ใช้บริการที่เป็นคู่สัญญา กับผู้ให้บริการ แต่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ใช้บริการให้สามารถเข้าใช้บริการในนามของตัวผู้ใช้บริการ
  “เว็บไซต์” หมายความถึง https://www.bo-da.co
 2. การให้บริการ
  2.1 รูปแบบการให้บริการต่างๆ นั้นไปไปตามที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์
  2.2 การให้บริการของผู้ให้บริการ สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพื่อพัฒนาการบริการให้สอดคล้อง กับความต้องการของผู้ใช้บริการ และตามสภาพสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการโดยถือว่าการเปลี่ยนแปลงมีผลทันทีเมื่อทำการแก้ไขบนหน้าเว็บไซต์ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้า 7 วัน ผ่านช่องทางอีเมล์ หรือหน้าเว็บไซต์ โดยถือเป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการในการอ่าน และทำความเข้าใจเงื่อนไขการบริการล่าสุด
  2.3 ผู้ใช้บริการมีสิทธิมอบหมายให้บุคคล หรือบริษัทใดๆ เป็นผู้ใช้งานในระบบเพื่อเข้าจัดการข้อมูลพลังงานออนไลน์ได้ตามจำนวนที่สอดคล้องกับแพคเกจการให้บริการที่ผู้ใช้บริการเลือก โดยทางผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบความเสียหายต่อบุคคลภายนอกไม่ว่ากรณีใดๆ
  2.4 ผู้ใช้บริการมีสิทธิมอบหมายให้บุคคล หรือบริษัทใดๆ เป็นผู้ใช้งานในระบบเพื่อเข้าจัดการข้อมูลพลังงานออนไลน์ได้ตามจำนวนที่สอดคล้องกับแพคเกจการให้บริการที่ผู้ใช้บริการเลือก โดยทางผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบความเสียหายต่อบุคคลภายนอกไม่ว่ากรณีใดๆ
  2.5 ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ปฎิบัติตามคำร้องขอ หรือคำสั่งใดๆจากบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็น ผู้ใช้งานในระบบที่ผู้ใช้บริการเลือก หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของผู้ใช้บริการ ที่มิใช่คู่สัญญากับบริษัท เว้นแต่ จะปรากฏว่าผู้ใช้บริการได้ให้ความยินยอมชัดแจ้งแก่ทาง ผู้ให้บริการ เป็นลายลักษณ์อักษร
 3. การสมัครใช้บริการ และการเลิกสัญญา
  3.1 การสมัครใช้บริการ สามารถทำได้โดยส่งคำขอใช้บริการผ่านทาง [email protected] ซึ่ง ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฎิเสธคำขอใช้บริการใดๆ ที่ไม่ผ่านหลักเกณท์การประเมินของ ผู้ให้บริการ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการ ไม่มีหน้าที่ที่ต้องเปิดเผยหลักเกณท์การประเมินดังกล่าว
  3.2 การเลิกสัญญา
     3.2.1 สิทธิในการเลิกสัญญาของผู้ใช้บริการ
        3.2.1.1 กรณีเลิกสัญญาประเภทที่ไม่มีค่าบริการ ผู้ใช้บริการมีสิทธิเลิกสัญญาได้โดยการส่งคำขอเลิกใช้บริการมายัง [email protected]
        3.2.1.2 กรณีเลิกสัญญาประเภทมีค่าบริการรายเดือน รายปี ผู้ใช้บริการมีสิทธิเลิกสัญญาได้โดยการส่งคำขอเลิกใช้บริการมายัง [email protected] การยื่นคำขอดังกล่าวจะทำในเวลาใดก็ได้ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บริการโดยมีผลเป็นการเลิกสัญญาในวันสุดท้ายของระยะเวลาการใช้บริการที่ได้ยื่นคำขอเลิกการใช้บริการดังกล่าว ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะเลิกสัญญาโดยให้มีผลในทันที (ปิด Account ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บริการ) ผู้ให้บริการ จะไม่คืนเงินค่าบริการที่ผู้ใช้บริการได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ
     3.2.2 สิทธิในการเลิกสัญญาของผู้ให้บริการ
        3.2.2.1 ผู้ให้บริการมีสิทธิบอกเลิกสัญญาล่วงหน้า 45 วันในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ชำระค่าบริการล่วงหน้าไว้แล้ว ผู้ให้บริการจะคืนค่าบริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการได้รับชำระจากผู้ใช้บริการ
        3.2.2.2 ข้อกำหนด ตาม 3.3.2.1 นั้นมิใช้บังคับกับกรณีเลิกสัญญาในกรณีที่ผู้ใช้บริการกระทำผิดเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ รายละเอียดเป็นไปตาม ข้อกำหนดข้อที่ 4.4.8
 4. หน้าที่ของผู้ใช้บริการ
  4.1 การชำระค่าบริการ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ชำระค่าบริการรายเดือน หรือรายปี ตามอัตราที่กำหนดไว้ในแพคเกจที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้บริการ โดยผู้ให้บริการ จะทำการเรียกเก็บเงินตามเวลา และอัตราที่กำหนดไว้ในแพคเกจดังกล่าว จนกว่าจะมีการเลิกสัญญา(ตามข้อกำหนดที่ 3.2) ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ชำระค่าบริการ หรือชำระล่าช้าทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้บริการของผู้ใช้บริการชั่วคราวจนกว่าจะมีการชำระราคาโดยสิ้นเชิง ทั้งนี้ ผู้ให้บริการไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความเสียหายที่เกิดจากการระงับการใช้บริการด้วยเหตุดังกล่าว
  4.2 การให้ข้อมูล ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงทุกประการแก่ ผู้ให้บริการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ, ชื่อบริษัท, ชื่อทางการค้า, ตัวแทน, ที่อยู่ หรือข้อมูลอื่นในการติดต่อ ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ ผู้ให้บริการ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยทันที
  4.3 ข้อห้ามในการใช้บริการ
     4.3.1 ผู้ใช้บริการมีสิทธิใช้บริการเพื่อจัดการข้อมูลออนไลน์ตามปกติธรรมดาการค้าของผู้ใช้บริการโดยสุจริต และชอบด้วยกฏหมายเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้บริการ เพื่อสนับสนุน หรือใช้ในทางที่เกี่ยวข้องกับการหรือกิจการใดๆ อันมีวัตถุประสงค์ต้องห้ามชัดแจ้งตามกฏหมายไทย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนชาวไทย หรือที่สร้างความเสื่อมเสีย หรือทำลายความมั่นคง ต่อประเทศชาติ ศาสนา และ สถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ หากมีการตรวจพบการกระทำดังกล่าว ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าและไม่คืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น และ ไม่มีความรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ต่อตัวผู้ฝ่าฝืนหรือบุคคลภายนอก
     4.3.2 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ส่งข้อมูลใดๆ เข้ามาในระบบของ ผู้ให้บริการ อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 ที่บัญญัติไว้ว่า
  "ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  (๑) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน
  (๒) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
  (๓) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
  (๔) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
  (๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (๑)(๒) (๓) หรือ (๔)"
   4.4 หน้าที่ทั่วไปในการใช้บริการ
     4.4.1 ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรักษา Username และ Password ของผู้ใช้บริการไว้ด้วยความระมัดระวังและเป็นความลับ โดยผู้ใช้บริการจะเป็นฝ่ายรับความเสี่ยงในกรณีที่บุคคลภายนอกใช้รหัสผ่านโดยฉ้อฉล หรือโดยมิได้รับอนุญาต ผู้ให้บริการจะถือว่าการใช้รหัสผ่านที่ลงทะเบียนใดๆ เป็นการกระทำของผู้ใช้บริการในฐานะคู่สัญญาที่ถือรหัสผ่านดังกล่าว ในกรณีที่มีการใช้ Username และ Password ของผู้ใช้บริการโดยบุคคลภายนอกที่ปราศจากอำนาจ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ผู้ให้บริการทราบโดยทันที เพื่อที่ทางผู้ให้บริการจะได้ใช้มาตราการเพื่อทำการยับยั้ง และแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที โดยผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆในทุกกรณีต่อผู้ใช้บริการ และบุคคลภายนอก ที่เกิดจากความบกพร่องและการการระงับการใช้บริการด้วยเหตุดังกล่าว
     4.4.2 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่พยายาม หรือกระทำการใดๆที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบเน็ตเวิร์คของผู้ให้บริการ และของบุคคลภายนอกที่ ผู้ให้บริการได้ใช้ประกอบการให้บริการ
     4.4.3 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่พยายาม หรือกระทำการใดๆเพื่อเข้าถึงส่วนใดๆของเว็บไซต์โดยปราศจากอำนาจในการกระทำ
     4.4.4 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ส่ง หรือป้อนข้อมูล หรือเอกสารใดๆเข้ามาในเวบไซด์โดยประการที่อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟท์แวร์ ของผู้ให้บริการ หรือของบุคคลภายนอกที่ผู้ให้บริการได้ใช้ประกอบการให้บริการ ข้อความนี้ให้รวมถึง การส่งหรือป้อนข้อมูล หรือเอกสารใดที่ละเมิดต่อกฏหมาย หรือที่ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิจะใช้ตามกฏหมาย
     4.4.5 ในกรณีที่มีบุคคลอื่นใช้สิทธิเรียกร้อง หรือมีข้อเรียกร้องต่อผู้ใช้บริการ หรือผู้ใช้บริการถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเกี่ยวกับหรือมีสาเหตุมาจากการใช้บริการของผู้ให้บริการทางผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบความเสียหายต่อบุคคลภายนอกไม่ว่ากรณีใดๆ
     
  4.4.6 หากผู้ใช้บริการกำหนดให้ผู้ใช้บริการรายอื่น หรือบุคคลภายนอกเข้ามีส่วนร่วมในการดูแลจัดการข้อมูลของผู้ใช้บริการ บริษัทจะถือว่าการปฏิบัติของบุคคลภายนอกดังกล่าวคือการปฏิบัติของผู้ใช้บริการ หากการปฏิบัติของบุคคลดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายหรือการเสียผลประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบความเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ
     4.4.7 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการประสบปัญหาด้านเทคนิค หรือการใช้งาน ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการตรวจสอบ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น หากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัย หรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมประการใด ให้ติดต่อ หน่วยสนับสนุนให้ความช่วยเหลือผ่านทาง[email protected]
     4.4.8 การผิดหน้าที่ใดๆ ตามที่ระบุไว้ ผู้ให้บริการมีสิทธิเด็ดขาดในการระงับการให้บริการชั่วคราว หรือมีสิทธิบอกเลิกสัญญา โดยผู้ให้บริการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รายละเอียดเป็นไปตาม ข้อกำหนดข้อที่ 3.2.2
 5. การโอนสิทธิ
  ผู้ให้บริการ ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการโอนสิทธิ และหน้าที่ที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญา ให้แก่บุคคลอื่นโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการ
 6. ความลับ และข้อมูลส่วนบุคคล
  ความลับ และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ผู้ให้บริการจะไม่เปิดเผยความลับ หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลภายนอก หรือองค์กรอื่นใดไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ หรือกระทำตามคำร้องขอของผู้ใช้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือกรณีที่กฏหมายบังคับ เช่น การทำตามคำสั่งศาล หรือหมายศาล เป็นต้น โปรดศึกษาเพิ่มเติม ในส่วน นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
 7. ทรัพย์สินทางปัญญา
  7.1 ผู้ให้บริการ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาในข้อมูลที่แสดง รูปภาพ และรูปแบบการแสดงผล ตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ทั้งหมด ยกเว้นจะมีการระบุอย่างชัดเจนเป็นอื่น ห้ามมิให้ผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ มีสำเนา สำรองไว้ ทำเลียนแบบ ทำเหมือน ดัดแปลง ทำเพิ่ม เพื่อนำไปเผยแพร่ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใด โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร จากผู้ให้บริการ
  7.2 ข้อมูล หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ใน Account (บัญชีผู้ใช้งาน) ของผู้ใช้บริการถือเป็นทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตามการเข้าถึงข้อมูล หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ว่าผู้ใช้บริการได้ชำระค่าบริการรายเดือน รายปีโดยสิ้นเชิงแล้ว และถือว่าผู้ใช้บริการได้อนุญาตให้ ผู้ให้บริการ ใช้ คัดลอก ส่ง จัดเก็บ หรือ ทำการสำรอง(Backup) ข้อมูล หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการของผู้ให้บริการเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆด้วยความสะดวกรวดเร็ว
  7.3 การสำรองข้อมูล (Backup) และการเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการถือเป็นนโยบายที่สำคัญในการให้บริการ มีมาตราการรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการ ตามมาตรฐานสากลเพื่อป้องกันการสูญหาย หรือเสียหายของข้อมูล โดยผู้ให้บริการมีหน้าที่ที่จะต้องสำรองข้อมูล หรือทำการคัดลอกข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลในระบบของผู้ใช้บริการเป็นระยะเวลา 2 ปี
 8. การรับมอบอำนาจจากผู้อื่น และการใช้บริการของ ผู้ให้บริการ เพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก
  8.1 การรับมอบอำนาจจากผู้อื่น และการใช้บริการของ ผู้ให้บริการ เพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก
  8.2 การใช้บริการ เพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้บริการ เพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก ให้ถือว่าผู้ใช้บริการรับประกันว่ามีสิทธิตามกฏหมายที่จะดำเนินการดังกล่าว แต่ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอ หรือตามคำสั่งใดๆจากบุคคลภายนอกที่มิใช่คู่สัญญากับผู้ให้บริการ
  ในกรณีที่มีบุคคลอื่นใช้สิทธิเรียกร้อง หรือมีข้อเรียกร้องต่อผู้ใช้บริการ หรือผู้ใช้บริการถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเกี่ยวกับหรือมีสาเหตุมาจากการใช้บริการของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบความเสียหายต่อบุคคลภายนอกไม่ว่ากรณีใดๆ
 9. การระงับการให้บริการ
  9.1 ผู้ให้บริการ อาจระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราว ด้วยเหตุจำเป็นบางประการ (ตามข้อกำหนดที่ 9.2) และในกรณีที่มีการระงับบริการประเภทที่มีค่าบริการ ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าบริการสำหรับระยะเวลาที่ระงับบริการดังกล่าว และถือว่า ผู้ให้บริการ ไม่มีความรับผิดในการระงับบริการดังกล่าวไม่ว่าประการใด
  9.2 เหตุแห่งการระงับการให้บริการอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเป็นการเฉพาะ
     9.2.1 การบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการให้บริการ
     9.2.2 อุปกรณ์ที่จำเป็น และระบบสื่อสารในการให้บริการของผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้งานได้
     9.2.3 เกิดเหตุในด้านการปฏิบัติการหรือด้านเทคนิคของผู้ใช้บริการซึ่งส่งผลต่อการให้บริการ
     9.2.4 การเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรคในการให้บริการ ยกตัวอย่างเช่นไฟฟ้าขัดข้อง, ไฟไหม้, น้ำท่วม, ภัยธรรมชาติ, ภับพิบัติต่างๆ, ความไม่สงบของเหตุการณ์บ้านเมือง, การนัดหยุดงาน หรือ เหตุสุดวิสัยอื่นใด
 10. ข้อจำกัดความรับผิด
  ผู้ให้บริการ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดจากการใช้บริการ หรือที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องในการใช้บริการไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เว้นแต่ความเสียหายเกิดจากการจงใจ หรือความประมาทประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ให้บริการ ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าว ผู้ให้บริการ จำกัดความรับผิดต่อค่าเสียหายที่แท้จริงที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อมสูงสุดไม่เกินอัตราค่าบริการรายปีตามอัตราที่กำหนดในสัญญา ที่ผู้ให้บริการได้รับชำระจากผู้ใช้บริการ ในปีที่เกิดเหตุการณ์ซึ่งทำให้เกิดค่าเสียหายนั้น
 11. ความสมบูรณ์ของเงื่อนไขการใช้บริการ
  หากมีข้อกำหนด หรือข้อความใดในเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้เป็นโมฆะ หรือใช้บังคับไม่ได้ตามกฏหมายไทย ให้ถือว่าข้อกำหนด หรือข้อความที่ตกเป็นโมฆะ หรือใช้บังคับไม่ได้นั้น ไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ หรือการบังคับใช้ข้อกำหนดอื่นที่เหลือหรือกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
 12. การขัดกันของเงื่อนไขการใช้บริการ
  ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างข้อกำหนดในการใช้บริการ ผู้ให้บริการ ฉบับภาษาไทย และฉบับคำแปล เงื่อนไขการใช้บริการ ผู้ให้บริการ ฉบับภาษาไทยจะมีผลเหนือเงื่อนไขฉบับภาษาอื่น
 13. กฎหมายที่ใช้บังคับ และเขตอำนาจศาล
  เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ อยู่ภายใต้บังคับของกฏหมายไทย โดยไม่คำนึงถึงกฎ หรือบทบัญญัติว่าด้วยการเลือกกฎหมาย หรือการขัดกันของกฎหมาย และให้ศาลในราชอาณาจักรไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาชี้ขาดตัดสินข้อพิพาทที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้
 14. ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการ
  ผู้ให้บริการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้า 7 วัน ผ่านช่องทางอีเมล์ หรือหน้าเว็บไซต์ โดยถือเป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการในการอ่าน และทำความเข้าใจเงื่อนไขการบริการล่าสุด